Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Γερμανικά

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης της Γερμανικής Γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.

 

Το ΚΠΓ “συναγωνίζεται” άλλα διεθνή συστήματα πιστοποίησης, τα οποία χορηγούν πιστοποιητικά και στην Ελλάδα με πρωτοβουλία ξένων οργανισμών.

Α1 Πιστοποιεί στοιχειώδη γνώση της γλώσσας Διαβαθμισμένο στο επίπεδο Α
Α2 Πιστοποιεί βασική γνώση της γλώσσας
Β1 Πιστοποιεί μέτρια γνώση της γλώσσας Διαβαθμισμένο στο επίπεδο Β
Β2 Πιστοποιεί καλή γνώση της γλώσσας
Γ1 Πιστοποιεί πολύ καλή γνώση της γλώσσας Διαβαθμισμένο στο επίπεδο Γ
Γ2  Άριστη γνώση της γλώσσας

10 Λόγοι για να επιλέξετε το ΚΠΓ

 

  1. Το ΚΠΓ είναι σύστημα πιστοποίησης του οποίου ο επιστημονικός σχεδιασμός στηρίζεται στη διεθνή εμπειρία, ενώ η εφαρμογή του δεν αγνοεί τις εγχώριες κοινωνικές συνθήκες.
  2. Οι εξετάσεις σχεδιάζονται με βάση την δική μας σύγχρονη πραγματικότητα και τα θέματα είναι προσαρμοσμένα στις γνώσεις, στις εμπειρίες και τις ανάγκες του Έλληνα χρήστη της ξένης γλώσσας.
  3. Στο ΚΠΓ οι εξετάσεις είναι διαβαθμισμένες και άρα οικονομικότερες. Ο υποψήφιος πληρώνει εξέταστρα για ένα επίπεδο, ενώ έχει την ευκαιρία μέσα από μια μόνο εξέταση να δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε δυο επίπεδα ταυτόχρονα.
  4. Το ΚΠΓ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα για αυτό και τα εξέταστρά του είναι χαμηλότερα από κάθε άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
  5. Το ΚΠΓ παρέχει δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για την προετοιμασία των υποψηφίων.
  6. Το ΚΠΓ παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε παλαιότερα θέματα βοηθώντας υποψήφιους και εκπαιδευτικούς να προετοιμαστούν κατάλληλα.
  7. Η τελική βαθμολογία δείχνει συμψηφιστικά και έτσι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μεγαλύτερες.
  8. Οι εξετάσεις για το ΚΠΓ είναι αδιάβλητες καθώς ακολουθούν την ίδια διαδικασία με τις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στης Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  9. Οι εξετάσεις όλων των γλωσσών ΚΠΓ και όλων των επιπέδων έχουν κοινή δομή και λογική, διευκολύνοντας τον υποψήφιο στην προετοιμασία και στη μετάβαση από τη μια γλώσσα στην άλλη και από το ένα επίπεδο στο άλλο.
  10. Το νέο πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη Δημόσια Εκπαίδευση και το ΚΠΓ έχουν την ίδια φιλοσοφία, γεγονός που πρόκειται να διευκολύνει την ήδη δρομολογημένη σύνδεση του ΚΠΓ με τη Δημόσια εκπαίδευση.